anbi

BESTUUR EN VERANTWOORDING

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij schenken en erven. Stichting ‘Vrienden met Rijst’ voldoet aan de door de belastingdienst gestelde voorwaarden en is door de belastingdienst aangewezen als een ANBI. Wij kunnen dus ook gebruik maken van belastingvoordelen.

instellingsgegevens

Oprichtingsdatum: 9 mei 2014
Statutaire zetel: Lisserbroek, gemeente Haarlemmermeer
RSIN: 854005328
KvK nr.: 60663618
IBAN: NL49ABNA0456846301
BIC: ABNANL2A

Activiteitenomschrijving:
Het verbeteren van leefomstandigheden van individuen en gemeenschappen in binnen- en buitenland

Contactgegevens:
Voerman 25, 2163BG Lisse
Website: www.vriendenmetrijst.nl
Email: info@vriendenmetrijst.nl
Algemeen Nut Beogende Instelling

doelstellingen:

 • De stichting heeft als doel: het structureel verbeteren van de geestelijke, fysieke en materiele leefomstandigheden van individuen en gemeenschappen met een problematische situatie en het verlenen van hulp bij het maken van positieve keuzes tot verbetering van hun eigen situatie en die van anderen, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Daarbij richt zij zich op individuen en gemeenschappen in binnen- en buitenland, ongeacht hun religieuze of etnische achtergrond of geaardheid.
 • De stichting baseert zich bij het bereiken van haar doelstelling op de principes van het evangelie van Jezus Christus, zoals omschreven in de Bijbel.
 • Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
 • De stichting beoogt uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk. Middelen tot bereiken van doel:
 • De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen, doch in het bijzonder door de volgende zaken:
  • Het organiseren van bijeenkomsten en conferenties;
  • Het organiseren van evangelisatie-reizen, -bijeenkomsten, -concerten en andere acties en projecten;
  • Het verstrekken van primaire levensbehoeften en middelen van bestaan aan armen, weduwen en wezen;
  • Het (doen) verlenen van materiele, humanitaire en medische hulp;
  • Het participeren in acties en initiatieven van derden;
  • Het financieel en materieel ondersteunen van zendelingen en evangelisten ten behoeve van hun bediening;
  • Het financieren van reis- en verblijfkosten (waaronder hotelkosten) die worden gemaakt ten behoeve van de doelstelling;
  • Het opbouwen en onderhouden van contacten met aanverwante instellingen en organisaties;
  • Het bevorderen en het uitgeven van publicaties; en o Het doen van giften en donaties.

bestuurders

De heer H.J. Hulsbergen, voorzitter
De heer R.J.T. Zijlstra, secretaris/penningmeester
De heer W.L.C. Boelema, algemeen lid

beloningsbeleid

 • Bestuur: alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
 • Personeel: zodra er sprake zal zijn van personeel zal een salarisregelement worden gemaakt met als richtlijn CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Actueel beleid.

beleidsplan

Het beleid voor 2016 is het verder uitbouwen van onze projecten in Nepal. In april, juni, oktober en november 2016 staan trainingen gepland in combinatie met ons trainingsboek ‘Are you a Swargiya Dude?’. In Nederland zullen we een handboek voor helden publiceren in dwarsligger-vorm: ‘Extreem Normaal’. Via onze website en op locatie zullen we trainingen gaan verzorgen om een extreem normaal christen te worden.

financiële verantwoording

 • Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar
 • Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, indien het bestuur zulks besluit vergezeld van een rapport van een deskundige, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
 • De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Behoudens bijzondere omstandigheden wordt bij de vaststelling van de jaarstukken door het bestuur aan de penningmeester decharge verleend. Download hier de jaarcijfers.